ΠολιτικήΗ εταιρεία μας, Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ, η οποία ασχολείται με το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συσκευασία, τη διανομή και την πώληση προϊόντων αλευροποιίας και την εισαγωγή, τη διανομή και την πώληση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (πεδίο εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος), δεσμεύεται να προσφέρει τα προϊόντα της ικανοποιώντας πλήρως τους πελάτες της με συνέπεια και επαγγελματισμό διατηρώντας το καλό όνομα που δημιουργήσαμε στην κυπριακή αγορά από το 1945.

Για να πετύχουμε τα πιο πάνω, δεσμευόμαστε να:

• Εφαρμόζουμε ένα σύστημα λειτουργίας σύμφωνο με τα πρότυπα ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 (EMAS), το οποίο και θα βελτιώνουμε συνεχώς.
• Παρέχουμε τους απαραίτητους πόρους για την πιστή εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος της Εταιρείας.
• Ικανοποιούμε τη νομοθεσία που αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων, ασφάλειας και υγείας στην εργασία και περιβαλλοντικής διαχείρισης και όλες τις άλλες απαιτήσεις στις οποίες η εταιρεία προσυπογράφει.
• Εκτιμούμε συνεχώς τους κινδύνους που αφορούν τις δραστηριότητες μας και τη συνεχή λήψη μέτρων ελέγχου διασφαλίζοντας την πρόληψη των επαγγελματικών συμβάντων και ασθενειών στους χώρους της εταιρείας μας για το προσωπικό μας, των πελατών μας αλλά και τρίτων.
• Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε συνεχώς τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας με απώτερο σκοπό και στόχο την πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
• Αναγνωρίζουμε τα κρίσιμα σημεία ελέγχου που επηρεάζουν την ασφάλεια των προϊόντων μας, και τον έλεγχο τους, στα διάφορα στάδια διεργασίας και στις διάφορες συνθήκες παραγωγής.
• Εργοδοτούμε ικανό προσωπικό και να παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση σε όλους τους υπαλλήλους μας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας.
• Παρέχουμε κατάλληλες εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό / μηχανήματα σύμφωνα με την υπάρχουσα τεχνολογία, τα πρότυπα ασφάλειας και τους νόμους και κανονισμούς.
• Καθορίζουμε στόχους ποιότητας, ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ασφάλειας των τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης για να διασφαλίζεται η βελτίωση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και τους αναθεωρούμε κατά τις ανασκοπήσεις της διοίκησης.
• Διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία με το προσωπικό μας, πελάτες μας, προμηθευτές μας και τρίτους για όλα τα θέματα που μας αφορούν.
• Ελαχιστοποιήσουμε την χρήση των φυσικών πόρων και της ενέργειας, στοιχεία που είναι απαραίτητα συστατικά της αειφόρου ανάπτυξης.
• Κοινοποιήσουμε σε όλους τους υπαλλήλους, πελάτες, εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές μας την πολιτική μας.


Η προσπάθεια αυτή δεσμεύει όλο το προσωπικό και τη διεύθυνση της εταιρείας.

Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα της και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.Σάββας Κοσιής
Γενικός Διευθυντής